Committee

Committee 2017

Position Name Company
Chairman Dr Ting Zhang  
Vice-Chairman Chunlei Zou SLB
Vice-Chairman Dr Bo Xu CH2M
Vice-Chairman Dr Eric Tan TENAFEI
Secretariat Xuelin Peng WGK
IT Director Cao Wu QUANTUM
Treasurer Cindy Zhang EPLAB
Committee Dr Qian Gu AECOM
Committee Dr Zhenhe Song Knight Piésold
Committee Dr Boning Li VDM
Committee Dr Zhange Liu FUGRO
Committee Dr Yi Xie FUGRO
Committee Zhiwei Xing WOODSIDE
Committee Bing Yang SLB
Committee Frang Jiang ETRO/FBC
Committee Weiming Zhang Bluegem Software
Committee Dr Junbo Sun UWA
Committee Qian Qian  

Committee 2016

Position Name Company
Chairman Dr Ting Zhang
Vice-Chairman Chunlei Zou SLB
Vice-Chairman Dr Bo Xu CH2M
Vice-Chairman Dr Eric Tan TENAFEI
Secretariat Xuelin Peng WGK
IT Director Cao Wu QUANTUM
Treasurer Cindy Zhang EPLAB
Committee Dr Qian Gu AECOM
Committee Dr Zhenhe Song Knight Piésold
Committee Dr Boning Li VDM
Committee Dr Zhange Liu FUGRO
Committee Dr Yi Xie FUGRO
Committee Zhiwei Xing WOODSIDE
Committee Bing Yang SLB
Committee Frang Jiang ETRO/FBC
Committee Weiming Zhang Bluegem Software